LIVE: Konferencia SFZ (Poprad, 29. 06. 2017)
29.06.2017, Peter Cuninka

LIVE: Konferencia SFZ (Poprad, 29. 06. 2017)

Sledujte priamy prenos z dnešnej konferencie SFZ v Poprade.

Program riadnej konferencie SFZ
Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií
Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
Udeľovanie ocenení SFZ
Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016
Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016
Správa Kontrolóra SFZ
Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017
Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
Voľba členov Volebnej komisie SFZ
Diskusia
Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Prečítané: 358x