"DAJME SPOLU GÓL" - GRASSROOTS PROJEKT PRE DETI MATERSKÝCH ŠKÔL
01.11.2017, Peter Cuninka

"DAJME SPOLU GÓL" - GRASSROOTS PROJEKT PRE DETI MATERSKÝCH ŠKÔL

BRATISLAVA (SFZ/PETER ZEMAN) - Hlavnou prioritou projektu je spopularizovanie futbalu pre deti v materských školách. Grassroots projekt "Dajme spolu gól" je súčasťou dlhodobej koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku pre roky 2018-2022 a zároveň patrí do projektu UEFA GROW 2020.

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť podmienky a priniesť futbal pre najmladšie deti vo veku do 10 rokov materských škôl. "Prioritou je osvojenie si základných pohybových návykov, rozvíjanie pohybových schopností a kognitívnych funkcií detí. Deťom chceme ponúknuť futbal ako možnosť, ukázať im, že pohyb a futbal je v prvom rade zábava. Aj preto sa tento projekt uberá v jednotlivých mestách cestou spolupráce a prepojenia medzi materskými školami a miestnymi klubmi. Ak futbal osloví deti v materských školách, budú ho chcieť hrať neskôr aj v miestnych kluboch. Cieľovou skupinou sú tak prevažne deti materských škôl vo veku 5-6 rokov," vvysvetľuje hlavnú myšlienku projektu hlavný grassroots koordinátor SFZ Vladimír Lupták.

V materských školách v rámci pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal pre deti budú pôsobiť tréneri z klubov so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Oni sú garanciou správnych pohybových návykov a prvých futbalových lekcií pre najmenších adeptov. "Chlapci aj dievčatá absolvujú pravidelnú pohybovú aktivitu minimálne raz v týždni v trvaní 30-45 minút v čase od 10:00 do 11:00. V rámci možností, pohybovo-športovej aktivity prebiehajú na školských dvoroch, miniihriskách v blízkosti MŠ, resp. v telocvičniach ZŠ. V Bratislave sme spustili pilotný projekt v trvaní šesť mesiacov, počas mesiaca prebehlo 4-5 hodín pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal na jednej materskej škole. V praxi to znamená, že 10-15 deťom sa venovali dvaja kvalifikovaní tréneri s platnou trénerskou licenciou SFZ," doplnil Vladimír Lupták.

Podľa jeho slov každá pohybovo-športová aktivita bude mať iné zameranie hlavnej časti: "Projekt sa uberá formou všeobecného pohybového rozvoja, rôznych foriem hier a súťaží. V rámci osnov sa deti zoznámia s gymnastikou, tréneri budú dbať na rozvoj koordinácie, rýchlosti, obratnosti, samozrejme so zameraním na futbal. Chýbať nebudú ani kompenzačné cvičenia."

Projekt "Dajme spolu gól" je možné vnímať aj v širších súvislostiach. "Okrem podpory zdravého životného štýlu, prevencie pred chorobami a podpory imunitného systému, ponúka futbal deťom tiež uspokojenie emocionálnych potrieb a možnosť začlenenia do sociálnej skupiny," dodal na záver hlavný grassroots koordinátor SFZ Vladimír Lupták.

Výhody projektu pre materskú školu:

- možnosť nadviazania spolupráce s lokálnym futbalovým klubom
- každá zapojená materská škola bude materiálne podporená športovými potrebami (lopty č.1 a č.3, prekážky, klobúčiky, kruhy, bránky a iné tréningové pomôcky)

Personálne zabezpečenie projektu:

- za celkovú prípravu, organizáciu, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL je zodpovedný jeden hlavný tréner (tréner kategórie U11 z klubu so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže), ktorý je v zmluvnom vzťahu so SFZ (profesionálny tréner mládeže SFZ). Druhý tréner, ktorý participuje na projekte, je tréner z kategórie U15/U17/U19.

- tréneri preberajú zodpovednosť za deti počas realizácie projektu - pohybovo-športové aktivity so zameraním na FUTBAL - na základe zmluvy trénera/trénerov s materskou školou o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí počas realizácie pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL v areáli školského dvora materskej školy, resp. v jeho blízkosti.

- zmluva o spolupráci pri realizácii projektu a prebratí zodpovednosti za bezpečnosť detí počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal sa uzatvára medzi Slovenským futbalovým zväzom, klubom so štatútom Futbalovej akadémie – Útvarom talentovanej mládeže a materskou školou.

- počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL sú prítomné aj triedne učiteľky materskej školy, ktoré dohliadajú na deti, ktoré sa nezapájajú do pohybovo-športovej aktivity.

image
Autor: SFZ
Zdroj: futbalsfz.sk

Materiálno – technické zabezpečenie projektu:

Na jednu pohybovo-športovú aktivitu pre deti so zameraním na futbal budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:

- futbalové lopty – veľkosť č.1 - v počte 15 ks
- utbalové lopty – veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
- sieťka na lopty - v počte 2 ks
- rozlišovacie tričko (2 farby po 10 ks) - v počte 20 ks
- označovacie méty (klobúčiky – 4 sady po 10 ks) - v počte 40 ks
- prekážka (15cm) - v počte 10 ks
- plochý kruh (2 farby) - v počte 10 ks
- set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
- koordinačný rebrík (4m) - v počte 2 ks
- malé bránky prenosné (pop up) - v počte 2 ks
- taška na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) - v počte 1 ks
- tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) – v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí)

Prečítané: 702x