11.12.1919, Róbert Kotian

Fond na podporu športu namiesto Slovenského olympijského a športového výboru?

11.12.1919, Róbert Kotian
Materiál „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR“, pôvodne predkladaný podpredsedom vlády Richardom Rašim, ktorým sa malo Slovenskému olympijskému a športovému výboru prideliť 70 miliónov eur vo dvoch častiach (35 miliónov eur v roku 2020 a 35 miliónov eur v roku 2021), napokon má predložiť ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a jeho adresátom má byť Fond na podporu športu. Oslovili sme Generálnu prokuratúru, ktorá mala voči pôvodnému návrhu a adresátovi zásadné pripomienky.

Financie na národnú športovú infraštruktúru má dostať nový Fond na podporu športu

Nie je zmena predkladateľa takéhoto projektu dôvodom na nové pripomienkové konanie?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: Doposiaľ sme pripomienkovali dva materiály, ktoré nám boli postupne zaslané z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V druhom materiáli, ktorý nám bol zaslaný na posúdenie dňa 26. novembra 2019, bolo uvedené, že jeho predkladateľom by malo byť ministerstvo školstva. Pôvodný materiál bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní podstatne zmenený, vrátane jeho názvu a predkladateľa. Zastávame preto názor, že tieto skutočnosti odôvodňujú opätovné predloženie materiálu do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Vo všeobecnosti sa však v legislatíve stretávame pomerne často s tým, že v rozpore s legislatívnymi pravidlami vlády rezorty po zásadných zmenách materiálov na základe pripomienok uplatnených v MPK, zmenené materiály nedávajú znova do MPK, ale predložia ich na rokovanie vlády, čo z hľadiska snahy o budovanie vnútorne konzistentného systému právnych predpisov, ale aj z hľadiska vedomosti rezortov o vykonaných zmenách a ich expertného posúdenia vo všetkých súvislostiach, nie je správne.

Akceptoval nový predkladateľ zásadné pripomienky GP z prvého MPK? V predchádzajúcich odpovediach ste špecifikovali, že „v žiadnom zo súvisiacich právnych predpisov upravujúcich oblasť športu, oblasť regionálneho rozvoja alebo iné dotačné alebo príspevkové mechanizmy sme však nenašli zákonnú oporu pre postup, ktorý je navrhovaný v predloženom materiáli, podľa ktorého by mala byť suma 70 mil. eur poskytnutá občianskemu združeniu (SOŠV) na ďalšie rozhodnutie o jej použití bez vymedzenia konkrétnych projektov“. Rešpektuje MŠVVŠ túto zásadnú pripomienku?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: Nepoznáme zatiaľ stanovisko ministerstva školstva k zásadným pripomienkam GP SR, ani k nami opakovane navrhovanému riešeniu, aby prostriedky na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry boli poskytnuté na tento vládou určený účel prostredníctvom Fondu na podporu športu, nakoľko s nami doposiaľ ohľadom materiálu komunikovali iba pracovníci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Aký má byť postup vlády v prípade zásadných pripomienok GP, aby bolo rokovanie napriek zásadným pripomienkam v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom vlády?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: Nie je vhodné, aby GP SR určovala, aký má byť postup vlády, ktorá nesie zodpovednosť za vedenie štátu. Vláda nemá nikde v právnom poriadku upravené pravidlo, že nemôže prijať rozhodnutie aj napriek zásadným pripomienkam akéhokoľvek subjektu, vrátane GP SR. Sme však presvedčení, že sa vláda SR zásadnými pripomienkami GP SR bude vážne zaoberať tak ako vždy, a že pripomienky GP SR vláde pomôžu k tomu, aby sa rozhodla pre zákonné racionálne systémové riešenie.

Napriek zásadným pripomienkam ministerstva financií a GP má byť na rokovanie vlády predložený Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry v SR – už nemá ísť o financie zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ale zo zdrojov ministerstva školstva. Mení zdroj financií niečo na vašej zásadnej výhrade, že nejestvuje zákonná opora pre to, aby suma 70 mil. eur bola poskytnutá občianskemu združeniu (t. j. SOŠV) na ďalšie rozhodnutie o jej použití bez vymedzenia konkrétnych projektov?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: V druhej verzii materiálu sa navrhuje, aby boli prostriedky poskytnuté SOŠV na projekt so zmeneným názvom „Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dofinancovania projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu“. Zastávame však názor, že na základe platnej právnej úpravy vláda nie je oprávnená poskytnúť SOŠV finančné prostriedky na konkrétne neidentifikovaný a iba rámcovo vymedzený národný športový projekt, ak sama vláda nerozhodla o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu, a teda nerozhodla o tom, čo sa z pohľadu štátu považuje za „športovú infraštruktúru národného významu“. Podľa zákona o športe má štát - t. j. vláda určiť vo svojom rozhodnutí, ktoré konkrétne projekty považuje za výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, ktorá je „národného významu“. Toto podľa zákona nemôže určovať Slovenský olympijský a športový výbor ani iná športová organizácia, lebo ide o otázky štátnej politiky a určenia štátnych priorít v oblasti športu. Je logické a primerané, že to zrejme vláda rozhodne aj na základe komunikácie so zástupcami športovej obce, ale má o tom rozhodnúť vláda - štát.

V pripomienkach Generálnej prokuratúry SR sa spomína iná možnosť rozhodovania o financiách na rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry, mal by ním byť Fond na podporu športu. Zodpovedá súčasný zákon o vzniku Fondu na podporu športu aj takýmto úlohám Fondu? Je na takéto úlohy Fond personálne, odborne a štrukturálne pripravený?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: GP SR odporučila predkladateľovi poskytnutie prostriedkov viazaných na účel vymedzený rozhodnutím vlády Slovenskej republiky (pôvodne malo ísť o rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry) prostredníctvom Fondu na podporu športu, ktorý bol zriadený koncom roku 2019 s celoročne platenými orgánmi (správna rada, dozorná rada, odborné komisie) a personálom kancelárie práve na účely schvaľovania a manažovania projektov podpory športu, vrátane kontroly použitia štátnych prostriedkov. Poskytnutím prostriedkov SOŠV, t. j. mimo Fondu na podporu športu, by sa fakticky znegovala úloha a význam nedávno zriadeného Fondu na podporu športu, ako aj efektivita štátnych prostriedkov, ktoré budú vynaložené na jeho celoročné fungovanie bez ohľadu na to, aký objem prostriedkov bude fond rozdeľovať. Oba materiály, ktoré sme obdržali na pripomienkovanie, neobsahovali odpoveď na základnú otázku, že čo nedokáže zabezpečiť Fond na podporu športu ako verejnoprávna inštitúcia vytvorená zákonom na účely poskytovania prostriedkov na projekty podpory športu, oproti tomu, čo dokáže zabezpečiť súkromno-právne občianske združenie, ktoré nemá v úlohách podľa zákona o športe, ani v stanovách, a ani v organizačnej štruktúre žiadne orgány na riadenie a správu náročných projektov modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry.

Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 - 2021 už boli v rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky v objeme 3 milióny eur, ktoré boli poskytnuté SOŠV na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Čím sa odlišuje tento projekt, schválený vládou v júni 2019, od projektu pôvodne predkladaného podpredsedom vlády Richardom Rašim, voči ktorému mala GP viacero zásadných pripomienok?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: Na jednej strane je potrebné uviesť, že v júni 2019 ešte neexistoval Fond na podporu športu. Na strane druhej ani tento projekt v rozsahu 3 mil. eur pre SOŠV nemal byť vládou schválený. GP SR k uvedenému materiálu uplatnila obyčajné pripomienky, v ktorých sme poukázali na netransparentnosť procesu, ktorým sa návrh na schválenie financovania športovej infraštruktúry národného významu dostal do materiálu vlády na schválenie. Apelovali sme na záväzok vlády z jej programového vyhlásenia „prijať jasné pravidlá systémového financovania športovej infraštruktúry národného významu“. Týmto pripomienkam však vládou nebolo vyhovené. Preto sme pri tomto veľkom projekte uplatnili pripomienku zásadnú.

V spoločnom stanovisku UčPS v článku Financovanie športovej infraštruktúry národného významu v SR v rokoch 2016 - 2019 zo zdrojov štátneho rozpočtu a (ne)jasné pravidlá jej financovania (UčPS, 1. 10. 2019) bolo spochybnené pridelenie finančných prostriedkov v objeme 3 mil. eur, ktoré boli poskytnuté SOŠV na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry uznesením vlády v júni 2019. Nie je doterajšia skúsenosť s rozdeľovaním štátnych financií prostredníctvom SOŠV skôr dôvodom, aby boli tieto financie pridelené na základe transparentných kritérií a postupov Fondu na podporu športu?

Andrea Predajňová, hovorkyňa GP: Súhlasíme s tým, že štátne prostriedky by mali byť pridelené Fondu na podporu športu, aby ich fond poskytol na projekty schválené na základe transparentných kritérií a postupov. 

Z informácií zverejnených na stránkach SOŠV k rozdeleniu 3 mil. eur poskytnutých SOŠV na základe rozhodnutia vlády z 12. júna 2019 sa javí, že postup, akým SOŠV rozhodol o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé projekty, nespĺňa základné požiadavky transparentnosti a fakticky diskvalifikuje SOŠV z podobného procesu, kedy by mu mali byť poskytnuté na rozdelenie štátne prostriedky v 20-násobnom objeme.

Aby sme neboli len v rovine všeobecných tvrdení uvedieme niektoré identifikované nedostatky.

Text výzvy SOŠV na predkladanie projektov bol všeobecný, neobsahoval žiadne kritériá, podľa ktorých mala osobitná komisia posudzovať projekty, bola stanovená len minimálna suma 10.000 eur na jeden projekt, bez horného limitu pre jedného žiadateľa. Neboli vopred zverejnené konkrétne kritériá, ktoré boli použité pri vyhodnocovaní predložených projektov, a ani ich váha pre celkové posudzovanie žiadosti. Až po uplynutí lehoty na predkladanie projektov a k termínu lehoty na ich vyhodnotenie SOŠV oznámil, na základe akých kritérií bude komisia vyhodnocovať projekty, pričom lehotu na ich vyhodnotenie posunul.

Na návrh ustanovenej komisie rozhodol výkonný výbor SOŠV dňa 3. októbra 2019 o rozdelení finančných prostriedkov pre 45 projektov v celkovej výške 3 mil. eur (bod 7 zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru SOŠV z 3. októbra 2019), pričom o schválených projektoch boli zverejnené iba tri nasledovné údaje: druh športu, označenie príjemcu a schválená výška financovania.

Pri všetkých projektoch (podporených aj nepodporených) neboli zverejnené ani iné informácie dôležité pre verejnú kontrolu rozhodnutia, najmä a) druh športu, b) označenie žiadateľa o finančný príspevok, c) výška požadovaných finančných prostriedkov, d) výška poskytnutých finančných prostriedkov, e) účel podpory (označenie a krátka špecifikácia projektu, na ktorý má byť finančný príspevok poskytnutý, vrátane miesta realizácie projektu), f) celkové náklady projektu, g) hodnota spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa a tretích subjektov, h) dosiahnuté bodové hodnotenie projektu pri jednotlivých kritériách aj celkovo.

V tejto súvislosti poukazujeme na to, že podľa § 82a ods. 1 písm. g) a i) zákona o športe sa pri projektoch podporených prostredníctvom Fondu na podporu športu povinne zverejňujú v informačnom systéme športu aj „rozhodnutia o neposkytnutí príspevku na projekt podpory športu s uvedením dôvodu jeho neposkytnutia“ a „vyúčtovanie príspevku na projekt podpory športu“. 

Pri jednom zo schválených projektov bol zistený konflikt záujmov funkcionárov SOŠV s výkonom funkcie v orgánoch žiadateľa o projekt. Pri inom projekte bol projekt schválený fyzickej osobe - podnikateľovi, hoci podľa schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12. júna 2019 mohli byť priamym realizátorom len právnické osoby (národný športový zväz, subjekt územnej samosprávy, športový klub alebo iná právnická osoba, ktorá je vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom športovej infraštruktúry).

V uvedenom kontexte sa tvrdenie o transparentnosti a sprehľadnení procesu poskytovania štátnych prostriedkov v prípade ich poskytnutia prostredníctvom SOŠV javí iba ako nepodložená formálna deklarácia, ktorá je vážne spochybnená konkrétnymi vyššie uvedenými faktami a argumentmi.

RÓBERT KOTIAN

Poznámka: Až po rozhovore s GP vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré treba spomenúť - podľa medzirezortného pripomienkového konania majú byť finančné prostriedky na zabezpečenie dofinancovania projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu pridelené Fondu na podporu športu a vláda by mala o nich rozhodovať na budúci týždeň. Vládny materiál obsahuje informáciu, že „vláda SR zabezpečí v štátnom rozpočte v rokoch 2020, 2021 a 2022 na realizáciu projektu prostredníctvom Fondu na podporu športu finančné prostriedky nasledovne:

  • v roku 2020 v sume 2 mil. eur,
  • v roku 2021 v sume 46,5 mil. eur,
  • v roku 2022 v sume 11,5 mil. eur.

V kontexte s informáciou, že vláda 11. decembra 2019 schválila jedenásťčlennú správnu radu Fondu na podporu športu, sa zdá, že môže byť prijaté racionálne a transparentné riešenie podpory športovej infraštruktúry národného významu prostredníctvom Fondu na podporu športu. (rk)


Prečítané: 568x