LIVE: 11.1. 2018, 17:30 Volebná konferencia BFZ, Hotel Bratislava
11.01.2018, Peter Cuninka

LIVE: 11.1. 2018, 17:30 Volebná konferencia BFZ, Hotel Bratislava

Sledujte priamy prenos z Volebnej konferencie BFZ

PROGRAM VOLEBNEJ KONFERENCIE BFZ, HOTEL BRATISLAVA

1. Otvorenie, privítanie hostí a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov BFZ

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Príhovory hostí

4. Odovzdávanie ocenení

5. Správa mandátovej komisie BFZ

6. Schválenie programu konferencie BFZ

7. Schválenie volebnej komisie

8. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

9. Správa predsedu o činnosti BFZ a VV BFZ od ostatnej konferencie

10. Správa revíznej komisie BFZ

11. Informácia o hospodárení BFZ za rok 2017

12. Schválenie rozpočtu BFZ na rok 2018

13. Prestávka

14. Predstavenie kandidátov na volené funkcie v štruktúrach BFZ

15. Voľba predsedu BFZ

16. Voľba predsedu RK BFZ

17. Voľba člena VV BFZ – predsedu KRaD BFZ

18. Voľba predsedu DK BFZ

19. Voľba predsedu OK BFZ

20. Potvrdenie členov VV BFZ za ObFZ Bratislava-mesto

21. Potvrdenie členov VV BFZ za ObFZ Bratislava-vidiek

22. Voľba delegátov a náhradníkov na konferenciu SFZ za BFZ

23. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov BFZ a SFZ

24. Schválenie kandidáta na člena VV SFZ za BFZ

25. Diskusia

26. Schválenie návrhu uznesenia

27. Záver

image
Autor: futbalnet
Zdroj: futbalnet.sk
Prečítané: 528x