LIVE: 28.6. 2018, 11:00 RIADNA KONFERENCIA SFZ (BRATISLAVA, HOTEL HOLIDAY INN)
27.06.2018, Peter Cuninka

LIVE: 28.6. 2018, 11:00 RIADNA KONFERENCIA SFZ (BRATISLAVA, HOTEL HOLIDAY INN)

BRATISLAVA/SFZ
image
Autor: SFZ
Zdroj: futbalnet.sk

NÁVRH PROGRAMU KONFERENCIE SFZ - 28. JÚN 2018, BRATISLAVA

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017

8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022

9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018-2022

10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020

11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017

14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017

15. Schvaľovanie zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ

16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)

18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ)

19. Schvaľovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

20. Diskusia

21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

LIVE: 28.6. 2018, 11:00 RIADNA KONFERENCIA SFZ (BRATISLAVA, HOTEL HOLIDAY INN)

Sledujte LIVE prenos z riadnej konferencie SFZ: RIADNA KONFERENCIA SFZ

Prečítané: 647x